Giới thiệu Trung tâm

Giới thiệu Trung tâm

Trung tâm Hướng nghiệp sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3735/QĐ-TĐHHN ngày 22/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trung tâm Hướng nghiệp sinh viên có chức năng tổ chức, quản...